Защита лични данни

Представяме на вниманието Ви подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на „Изи Финанс“ ЕООД (“ние”) – регистриран администратор на лични данни. Тя е съобразена с приложимото право, включително Общия регламент относно защитата на данните и със стремежа ни за висок стандарт в защитата на Вашите данни.

Ние носим отговорност за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото Известие е да Ви уведомим какви лични данни използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ВАС?

Събираме и използваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности, и за постигане на висок стандарт на нашите персонализирани продукти и услуги.

Ние можем да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

идентифицираща информация (напр. име, номер на лична карта и паспорт, националност, място и дата на раждане, пол, IP адрес);

информация за контакти (напр. пощенски адрес, e-mail адрес, телефонен номер);

семейно положение (напр. семейно положение, информация относно роднини);

информация относно служебни отношения (напр. данни за наемане на работа, име на

работодателя);

осигурителен статус (напр. информация относно осигуряването);

банкови и финансови данни (напр. данни за банкова сметка);

данни, свързани с вашите навици и предпочитания:

- данни, свързани с ползваните от Вас наши продукти и услуги;

- данни от Вашите взаимоотношения с нас: нашата интернет страница, обаждания, телефонни разговори, чатове, имейли, срещи;

биометрични данни, които могат да бъдат използвани за разпознаване и за целите на сигурността (напр. подпис, снимка);

Ние не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с Вашия сексуален живот или ориентация или относно наказателноправни присъди, освен ако нямаме правно задължение за това.

Данните, които използваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници, с цел потвърждаване или обогатяване на нашите бази данни, например:

• публикации/ бази данни, до които е предоставен достъп от официални органи на власт (напр. публични регистри; Държавен вестник);

• наши корпоративни клиенти или доставчици на услуги;

• интернет страници/ страници в социални медии, съдържащи информация, разкрита публично от Вас (напр.: Ваша собствена интернет страница или социална медия);

• бази данни, разкрити публично от трети лица.

2. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПРЯКО СЪБИРАНЕ

При определени обстоятелства, може да събираме и използваме лични данни на лица, с които имаме, бихме имали или сме имали пряка връзка, като:

• Посетители на нашият уебсайт

• Потенциални или настоящи клиенти

3. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

3.1. Да изпълняваме нашите правни и регулаторни задължения:

Ние използваме Вашите лични данни, за да изпълняваме правни и регулаторни задължения, включително:

• финансовоправни разпоредби, в съответствие с които ние:

o установяваме мерки за сигурност с цел предотвратяване на злоупотреби и измами;

o наблюдаваме и отчитаме рисковете, които биха могли да възникнат за институцията;

o записваме, когато е необходимо, телефонни разговори, чатове, имейли и др., като ще записваме или следим единствено комуникациите в рамките на позволеното и в съответствие с всички законови изисквания на приложимото право (включително всякакви изисквания за получаване на Вашето предварително съгласие);

o отговоряме на официално запитване от надлежно оправомощен държавен орган;

• предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм;

• спазване на законодателството, свързано със санкции и ембарго;

• борба срещу данъчни измами и изпълнение на задължения за данъчен контрол и уведомявания.

3.2. Да изпълняваме договор, сключен с Вас, или да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор:

Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори, включително, за да:

• Ви предоставяме информация по отношение на наши продукти и услуги;

• Ви съдействаме и да отговаряме на Вашите искания;

• оценяваме дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия;

3.3. Да осъществяваме наши легитимни интереси:

Ние използваме Вашите лични данни, за да развием нашите продукти или услуги, да подобрим управлението на риска и да защитим нашите законни права, включително:

• доказване на транзакции;

• предотвратяване на измами;

• IT мениджмънт, включително инфраструктурен мениджмънт (напр: споделени платформи,

непрекъснатост на бизнеса и IT сигурност);

• установяване на обобщени статистики, тестове и модели, за изследвания и развитие, за да

подобрим управлението на риска в дружеството, или за да подобрим съществуващи продукти и услуги, или да създадем нови такива;


• обучение на нашия персонал чрез записване на телефонни обаждания до нас;

• персонализиране на нашите оферти към Вас чрез:

- подобряване на качеството на нашите финансови продукти или услуги;

• рекламиране на продукти или услуги, които съответстват на Вашето състояние и профил, до които ние имаме досег, което може да бъде постигнато чрез:

− сегментиране на нашите потенциални клиенти и клиенти;

− анализиране на Вашите навици и предпочитания в различните канали (имейли или съобщения, посещения на нашата интернет страница, и т.н.).


Вашите данни могат да бъдат обобщавани в анонимизирани статистики, които могат да бъдат предлагани на професионални доставчици на услуги, за да се подпомогне нашата реклама. В такъв случай Вашите лични данни няма по никакъв начин да бъдат разкрити и получателите на анонимизираните статистики няма да имат възможност за идентифицирането Ви.

3.4. Да уважаваме Вашия избор в случай, че сме поискали съгласието Ви за определено обработване:

В някои случаи изискаме съгласието Ви за обработване на Вашите лични данни, например:

• когато обработването по раздел 3 води до автоматизирано вземане на решения, което води до правни последици или което Ви засяга в значителна степен. В такъв случай, ще Ви информираме по отделно за съответната логика, както и за значимостта и за предвижданите последици от такова обработване;

• ако се налага да извършваме допълнително обработване за цели, различни от посочените по-горе в раздел 3, ще Ви информираме, и когато е необходимо, ще получаваме Вашето съгласие.

4. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

С оглед изпълнение на целите по-горе, ние разкриваме Вашите лични данни единствено на:

• Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име;

• Търговски партньори, с които поддържаме трайни отношения;

• Държавни органи на изпълнителната и съдебната власт при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;

• Някои специалисти от регулирани сфери на дейност, като адвокати, съдебни изпълнители, одитори;

• Финансово-контролни структури за предотвратяване на измами, с оглед проверката на идентичността на клиента, предотвратяването на пране на пари, измами или друга незаконна дейност.

5. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни не повече от: срока на съхранение, определен като законово задължение според действащото право, или срока на съхранение, необходим за целите на легитимните ни интереси като администратор, като например: отговаряне на правни претенции или регулаторни искания. При всички случаи ние няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ако желаете допълнителна информация относно на срока, за който се съхраняват Вашите лични данни, моля свържете се с нас на адреса за кореспонденция, посочен в раздел 8 по-долу.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, имате следните права:

Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;

Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;

Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;

Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;

Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу

обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и

профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;


Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите;

Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата си, посочени по-горе, моля изпратете писмо или имейл на контактите, посочени в раздел 8 по-долу, като с оглед защитата на личните Ви данни ще е необходимо да се идентифицирате.

В допълнение на Вашите права може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, съответно до Инспектората към Висшия съдебен съвет, който осъществявава надзор и осигурява спазването на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни със следните координати за връзка: гр. София, п.к. 1000,  ул. "Георг Вашингтон" № 17.  Такава може да подадете и чрез „Изи Финанс“ ЕООД като администратор или директно до Длъжностното лице по защита на данните на посочените в раздел 8 по-долу данни за контакт.

7. КАК МОЖЕ ДА СЛЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Можете да се запознавате с актуалната редакция на това Известие онлайн, като ще Ви информираме за каквито и да е съществени изменения чрез нашата интернет страница или чрез други обичайни канали за комуникация.

8. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Известие, моля свържете се с нас – „Изи Финанс“ ЕООД, на адрес: гр. София 1408, ул. Балша 17, партер, или по имейл на ел. адрес: info@minizaem.bg,или на тел.тел.:02 9533316, или директно с Длъжностното лице по защита на данните: Алексадър Гюров по имейл на ел. адрес: office3@miizaem.bg .

За да научите повече за поверителността и сигурността на данните, моля прочетете нашата

Политика за използване на бисквитки.

Избери сума до лв.
лв.
Избери период? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
Свържете се с нас
0700 100 76
Работно време

Понеделник – Петък

от 9.00 до 18.00 часа

Събота - от 10 до 14 ч.

Неделя - почивен ден