Общи условия на заемите

                

                         

                               

     ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ОТ „ИЗИ ФИНАНС“ ЕООД

 

 

I. ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

           1. Предмет: Настоящите Общи условия са неразделна част от  договорите за предоставяне на кредит, сключвани от „Изи Финанс“ ЕООД. Те се сключват предимно от разстояние, но така също чрез кредитен посредник съгласно закона и при уредените тук условия и ред.

2. Използвана терминология:

aПотребителможе да бъде всяко дееспособно физическо лице с местожителство в рамките на Република България, което като страна по договора за предоставяне на кредит действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

б) Кредиторъте юридическо лице, регистрано като финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва с Потребители договори за предоставяне на кредит. Ето защо изразите „Кредитор“ и „Финансова институция“ се използват като синономи в настоящите Общи условия.

в) Договорът за предоставяне на кредит от разстояние(наричан по-долу за краткост „Договор/а“, „Договор/а за кредит“ или „Договор/а за предоставяне на кредит“)е договор, сключен между Кредитора и Потребителя, като част от система за предоставяне на кредити от разстояние, организирана от Кредитора, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние.

г) Кредитният посреднике оторизирано от Кредитора лице, което има право да го представлява, като сключи от името и за сметка на Кредитора съгласно закона и настоящите Общи условия договор с Потребител за предоставяне на кредит с Потребител в размерот 100 (сто) лева до 2500 (две хиляди и петстотин)лева.

3. Данни за Кредитора и финансовия регулатор:

a) Кредитор/ Финансова институция:„Изи Финанс“ ЕООД, ЕИК 201196810, седалище: гр. София, ул. Балша 17, ап. 1, партер; адрес за корeспонденция: гр. София, ул. Балша 17, ап. 1, партер; вписано в регистъра на финансовите институции към Българска Народна Банка по чл. 3а от от Закона за кредитните институции (ЗКИ)под номер BGR00211, с основен предмет на търговска дейност:предоставяне на кредити.

б) Финансов регулатор:Българска Народна Банка, с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 - органът, който осъществява надзор върху финансовите институции.

4. Вид, размер и срок на предостяваните кредити:

4.1. Всеки Потребител при кандидатстването има право сам да заяви срока за връщане на кредита съобразно разпоредбите на настоящите Общи условия.

4.2. Конкретните условия на предоставения кредит, както и съответният погасителен план се описват подробно в Договора за предоставяне на кредит, като:

- Кредит „Бърз до заплата” с размер от 50 лв. до 700 лв. се предоставя за срок до 30 дни. Потребителят дължи еднократно изплащане на цялата главница заедно с лихвата за ползване на кредита;

- Кредит „Бърз на вноски” с размер от 200 лв. до 5000 лв. се предоставя на вноски през 30 дни за максимален срок за изплащане до 720 дни. Погасителните вноски са описани в погасителния план в договора;

 - Кредит „Рефинанс“се предоставя в размер от 200 (двеста) лв. до 5000 (две хиляди и петстотин) лв.;

 4.3. Всяко лице може да кандидатства за кредит, но ще бъде одобрено само за този размер на кредита, който отговаря на кредитоспособността на кандидата.

 4.4. Кредитът се предоставя и се изплаща единствено в български левове.

 4.5. Всеки кандидат за предосатвяне на кредит може по всяко време сам да провери дължимата обща цена на финансовата услуга, като използва калкулатора, намиращ се на главната страница на сайта.

 

II. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

1.    Кандидатстване за кредит от разстояние:

1.1.        Кандидатстване за кредит „Бърз до заплата“ и „Бърз на вноски“:

Кандидатът посещава уебсайт www.minizaem.bg или www.easyfinance.bg(Сайта), избира типа кредит, размера на сумата, както и срокa, за който кредитът ще се връща. Изборът става от главната страница на сайта с натискането на бутон „Вземи сега“. В този момент кандидатът получава предварителна информация за сумата, периода, датата на получаване, лихвата и падежа на кредита, за който кандидатства.

За определяне кредитоспособността на кандидата за кредит, същият попълва въпросник, публикуван на сайта. Всеки, който кандидатства за първи път през сайта, натиска бутон „Напред“, а кандидатите, които имат предишна регистрация в сайта, натискат бутон „Вход“.

Автоматично, след натискането на бутон „Напред“, се генерира въпросник със задължителни полета, отбелязани със знака звезда („*“) и незадължителни полета. Въпросникът е разделен на стъпки, като потвърждаването на всяка става с натискането на бутон „Напред“.

Кандидатът следва да попълни всички задължителни полета, отбелязани със знака звезда („*“), като носи отговорност за верността на предоставената лична информация.

          Всеки кандидат за кредит преди изпращане на личните си данни до Кредитора подава декларация-съгласие за обработване на личните му данни от финансовата инстиуция като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като прави отметка в специално поле на сайта под текста на въпросната декларация.

С попълването на въпросника и натискане на бутона „Напред“,кандидатът изпраща своето изрично, предварително искане за предоставяне на кредит от разстояние, както и молбата за кредит, която ще бъде разгледана.

          1.2 Кандидатстване за кредит „Рефинанс“:

Потребители, които имат действащ договор за кредит „Бърз до заплата” или „Бърз на вноски”, могат да кандидатстват за кредит „Рефинанс”. С главницата по новия кредит Кредиторът погасява текущия кредит на Потребителя. В случай, че размерът на новия кредит е по-голям, разликата се превежда на Потребителя.

С натискане на бутон "Молба за рефинансиране”, Потребителят изпраща своето изрично, предварително искане за предоставяне на кредит „Рефинансиране”и избира сумата, и срока.

2. Кандидатстване за кредит чрез кредитен посредник:

Кандидатът заявява искане за кредит в офис на дружеството - кредитен посредник, с което Кредиторът има сключен договор за предоставяне на услугите, съгласно тези Общи условия. Упълномощено лице на Кредитния посредник попълва данните, диктувани от кандидата за кредит във „Въпросника“ на Сайта.

Преди изпращане на личните данни на кандидата до финансовата институция, кандидатът собственоръчно подписва декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани и използвани за определяне на неговата кредитоспособност и предоставя на упълномощеното лице личната си карта, за да я копира и направи справка на данните, попълнени в онлайн искането за кредит. Кандидатът полага подписа си върху копието на личната си карта, под саморъчно написан текст: „Вярно с оригинала“, дата и подпис.

До 30 (тридесет) минути от изпращането на искането, кандидатът за кредит получава обаждане или текстово съобщение (смс) на мобилния телефон, посочен в искането, с което бива уведомен дали е одобрен или не за отпускане на кредит.

 

III.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – НАРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО

 

1. Сключване на договор за предоставяне на кредитот разстояние:

1.1. Сключване на договор за предоставяне на кредит „Бърз до заплата“ и „Бърз на вноски“:

До 30 (тридесет) минути от изпращането на попълнения на сайта въпросник, съгласието за обработване на лични данни, предварителното искане за предоставяне на кредит от разстояние, молбата за кредит, кандидатът получава писмо на посочената от него електронна поща, с което бива уведомен, дали е одобрен или не за отпускане на кредит от разстояние.

Ако кандидатът не бъде одобрен за отпускане на кредит, „Изи Финанс“ ЕООД не е длъжно да излага мотиви за отказа.

Ако кандидатът бъде одобрен, заедно с уведомлението за това, получава на посочената от него електронна поща: преддоговорна информация във формата на Стандартен европейски формуляр, действащите Общи условия – неразделна част от договора, а така също линк, който след активирането му отваря профила на кандидата и там той може да се запознае с проекта на договор за предоставяне на кредит.

Кандидатът разполага със 7-дневен срок, в който на специално обозначено място в профила си на Сайта потвърждава изрично сключването на Договора за предоставяне на кредит от разстояние, заедно с Общите условия - неразделна част от него и Стандартния европейски формуляр, като при това следва правилно да попълни цифровия код, изпратен му от „Изи Финанс“ ЕООД под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който е предоставил при кандидатстването си за кредит. С въвеждането на цифровия код кандидатът изразява своето съгласие за сключване на договора за кредит. 

След като кандидатът потвърди, че е запознат и приема Договора за предоставяне на кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр, в сила към момента на сключване на Договора, Договорът за предоставяне на кредит между Потребителя и „Изи Финанс“ ЕООД се счита сключен.

Правилното въвеждане на цифровия код, което се извършва при потвърждаване сключването на Договора за предоставяне на кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр, трябва да стане в рамките на 7 дни от изпращането му като кратко текстово съобщение (sms) на телефонния номер, предоставен от кандидата. След изтичането на този срок,Кредиторът има право да се откаже от сключването на Договора, като уведоми за това кандидата на предоставената електронна поща.

Ако цифровият код, който следва да се въведе при потвърждаване сключването на Договора за предоставяне на кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр не е въведен или не е въведен правилно, счита се, че няма сключен Договор за предоставяне на кредит между кандидата за кредит и „Изи Финанс“ ЕООД. В този случай кандидатът губи правото си да получи кредита, за който е одобрен. Това не го лишава от правото да кандидатства отново.

Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние(електронна поща, уебсайт и телефон), като Договорът за предоставяне на кредит се сключва във формата на електронен документ при условията и реда на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителския кредит, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за задълженията и договорите, Закона за платежните услуги и платежните системи.

Със сключването на договора за предоставяне на кредит от разстояние, Потребителят се съгласява изпълнението на финансовата услуга да започне веднага.

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора, Кредиторът изпраща на Потребителя електронно писмо, с което го уведомява, че паричните средства са преведени или по посочената от него банкова сметка, или на каса в офис на „Изи Пей“ АД, както и предоставя следната информация: относно платеца, стойността на платежната операция в лева и датата на  плащането.

В случаите, когато Кредиторът използва телефон като средство за гласова комуникация от разстояние, той спазва изискванията на чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и на специалните разпоредби на чл. 5  от Закона за потребителския кредит относно предоставяне на необходимата информация по кредита.

Два дни преди настъпване на падежа, Потребителят бива уведомен с електронно писмо на посочената от него електронна поща, че срокът му за връщане на паричната сума по кредита изтича.

1.2. Сключване на договор за предоставяне на кредит „Рефинанс“:

В случай, че Кредиторът одобри исканeто за нов кредит, кандидатът трябва да сключи договора за кредит „Рефинанс“ в срок до 24 часа от получаване на договора и Общите условия, като за сключването му от разстояние се прилагат правилата по т. 1.1 на този раздел.

Ако кандидатът не подпише договора и Общите условия – неразделна част от него в горепосочения срок, губи правото си да получи кредита, за който е одобрен.

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора за кредит „Рефинанс“, Кредиторът изпраща на Потребителя електронно писмо, с което го уведомява, че погасява текущото задължение на Потребителя, а разликата между двата кредита се изплаща по посочения от Потребителя начин: по банкова сметка или на каса в офис на Изи Пей АД.

2. Подписване на договор за предоставяне на кредит чрез кредитен посредник:

Кандидатът заявява искане за кредит в офис на Кредитния посредник, с който Кредиторът има сключен договор за предоставяне на услугите съгласно тези Общи условия.

Кандидатът за кредит се запознава с преддоговорната информация във формата на Стандартен европейски формуляр и действащите Общи условия.

Упълномощено лице на Кредитния посредник попълва данните, диктувани от кандидата в онлайн форма на Сайта.

Преди данните да бъдат изпратени на финансовата институция, кандидатът подписва декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани и използвани за определяне на неговата кредитоспособност и предоставя на упълномощеното лице личната си карта, за да се копира и направи справка на данните, които са попълнени в онлайн искането за кредит. Кандидатът полага подписа си върху копието на личната си карта, под саморъчно написан текст: „Вярно с оригинала“, дата и подпис.

До 30 (тридесет) минути от изпращането на искането, кандидатът за кредит получава обаждане или текстово съобщение (смс) на мобилния телефон, посочен в искането, с което бива уведомен дали е одобрен или не за отпускане на кредит.

Ако кандидатът получи одобрение за искането си, същият следва да посети офиса на Кредитния посредник, в който е подал искането, където му се предоставя индивидуалния договор за предоставяне на кредит, както и действащите Общи условия – за подпис на всяка страница.

С подписването на договора, Потребителят декларира, че е запознат с условията му и се задължава да спазва разпоредбите му. Със сключването на Договора за предоставяне на кредит, Потребителят се съгласява изпълнението на финансовата услуга да започне веднага.

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора, Кредиторът превежда сумата на Потребителя по банковата му сметка, или на каса в офис на Изи Пей АД.

При желание Потребителят може да получи достъп до личния си профил (акаунт) на Сайта. За целта подава заявление в свободен текст, като изпраща сканирано копие на електронен адрес: ct@minizaem.bg.

 

IVПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Договора за предоставяне на кредит, ведно с  Общите условия – неразделна част от него.

2. Потребителят се задължава да върне на Кредитора в срок цялата дължима по кредита сума, ведно с дължимите лихви, както и неустойки, ако такива се начисляват съгласно уговореното в индивидуалния Договор за предоставяне на кредит.

3. Потребителят се задължава да актуализира личната информация, въведена във въпросника в срок от 1 (един)ден от настъпване на промяната, чрез изпращане насъответната информация по факс или електронна поща до Кредитора. При всяко ново кандидатстване Потребителят е длъжен да актуализира информацията в личния си профил.

4. През целия срок на действие на договора Потребителят има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Кредитора съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

5. По всяко време Потребителят може да получи информация относно дължимите или платените вноски по кредита. Тази информация се намира в индивидуалния профил на Потребителя в сайта.

6. Потребителят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за предоставяне на кредит от разстояние в срок от 14 (четиринадесет)дни от сключването му. Потребителят се задължава писмено да уведоми Кредитора за отказа от договора в уговорения срок. Уведомлението трябва да съдържа трите имена на Потребителя, номера на индивидуалния договор, дата на съставяне и подпис на съставителя.

7. Потребителят не дължи такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, но дължи разходите, свързани с неизпълнението на договора.

8. При възникнали въпроси относно Общите условия и Договора за предоставяне на кредит от разстояние, Потребителят може да получи необходимата информация на телефон: 0700 100 76.

9. Потребителят има право да подава жалби до Комисията за защита на потребителите при наличие на закононарушения относно Договора за предоставяне на кредит от разстояние.

 

VПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА

1. Кредиторът се задължава да уведоми Потребителя, след като преведе по договорения начин сумата на кредита.

2. Кредиторът има право да изисква изплащане на вноските по кредита в срок и съобразно разпоредбите на индивидуалния Договор за предоставяне на кредит.

3. Кредиторът може да изпраща на Потребителя електронни съобщения за размера на задължението, падежа и/или забавата.

4. Кредиторът има право да прехвърли вземането си по Договора за предоставяне на кредит на трето лице, да го заложи по реда на Закона за особените залози, както и да предприема всякакви законови действия за събирането му, като предоставя за обработване личните данни на Потребителя, при реда и условията на ЗЗЛД.

5. Кредиторът има право:

 а/ да се откаже от сключване на Договор за предоставяне на кредит от разстояние;

           б/ да поиска предсрочно връщане на главницата, лихвите за ползване на кредита,  както и на неустойките, при основание за това съгласно договора, ако установи, че предоставените от кандидата данни са неверни или не са актуални и след като му укаже да отстрани нередовностите в предоставените данни в срок от 2 дни.

6. При предсрочно погасяване на кредита от страна на Потребителя, Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита съобразно разпоредбите на закона.

7. (1) Кредиторът може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем, при наличието на някое от тези обстоятелства:

а/ забава при изплащане на погасителна вноскaпо кредита, на част от нея или на друга дължима по договора сума с повече от 3 дни;

б/ в случаите на едностранно прекратяване на договора от страна на Кредитора.

(2) В случая по предходната алинея Потребителят следва незабавно да погаси цялата дължима главница, както и дължимите до момента на обявяване на предсрочна изискуемост на кредита акцесорни задължения.

(3) Потребителят изрично дава съгласието си на посочената в предходното изречение електронна поща да бъде уведомяван за настъпила предсрочна изискуемост. В негова тежест е да уведоми кредитора при промяна на ползваната от него електронна поща, като липсата на надлежно уведомяване не е пречка обявяването на предсрочна изискуемост да бъде действително. Установяването на надлежно обявена предсрочна изискуемост е уредено в Договора за кредит.

 

 

VIПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

            1. Ако Потребителят желае да погаси предсрочно кредита си, следва да заяви това, като влезе в профила си (акаунт) на сайта, натисне бутон „Предсрочно погасяване“ и избере датата за предсрочното погасяване. Автоматичната система на сайта преизчислява дължимата сума съобразно новия падеж. В сумата за плащане не се включват такси за предсрочно погасяване, както и лихви за периода, за който кредитът не е ползван. Включва се съразмерно намален спрямо датата на предсрочно погасяване размер на неустойката по чл. 3, ал. 2 от договора.

2. В случай, че Потребителят не погаси предсрочно кредита на заявения по горния начин падеж, разпоредбите на Договора за кредит продължават действието си.

 

VIIИЗПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТА

           1. Потребителят се задължава да изплаща вноските по предоставения му кредит на падежа, като преведе дължимата сума по някоя от посочените по-долу банкови сметки (в лева) с титуряр „Изи Финанс“ ЕООД:

 

 

 

Юробанк И Еф Джи България                                   Микросметка  ИЗИ ПЕЙ АД

IBAN: BG52BPBI79421016402301                             КИН:  0918884837                                                                                  

BIC: BPBIBGSF                                                            

 

Първа Инвестиционна Банка                                     Централна Кооперативна банка

IBAN: BG33FINV91501014892587                              IBAN: BG85CECB979010C4921200

BIC: FINVBGSF                                                          BIC: CECBBGSF                                                    

 

Обединена Българска Банка                                     Уникредит Булбанк

IBAN: BG11UBBS80021044196330                             IBAN: BG11UNCR70001520045938

BIC: UBBSBGSF                                                        BIC: UNCRBGSF

 

ДСК                                                                           Райфайзен Банк

IBAN: BG06STSA93000019290663                             IBAN: BG16RZBB91551000941620

BIC: STSABGSF                                                         BIC: RZBBBGSF

 

 

        2. При изплащането на вноските по кредита, Потребителят следва да посочва номера на индивидуалния Договор за предоставяне на кредит в основанието за плащане.

        3. Всяко плащане се счита за извършено към момента на заверяване на банковата сметка на Кредитора с изплатената сума.

        4. Ако падежът настъпва на дата, която е обявена за национален празник или е официален почивен ден, то изплащането на задължението може да се извърши на първия следващ работен ден, като Потребителят не се счита изпаднал в забава.

        5. Всяка сума, изплатена по сметка на Кредитора, но недостатъчна за погасяване изцяло на задължението, ще послужи за последователно намаляване на дължимите лихва, неустойка – при основание за това съгласно договора, и главница.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Потребителят декларира, че данните, посочени от него при кандидатстването за кредит, са верни и се задължава незабавно да информира Кредитора при настъпване на промяна в тях. За да приеме уведомлението за промяна на данните, Кредиторът може да поиска да му бъдат представени и допълнителни документи, доказващи промяната. Кредиторът не носи отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване.

2. Кредиторът има правото да приеме последните данни, посочени му от Потребителя, като валидни по отношение на всички останали договори, които има с него.

3. Ако Кредиторът служебно констатира промени в данните на Потребителя, в зависимост от начина и носителите на информация, чрез които са установени тези промени, Кредиторът може да поиска от Потребителя да ги потвърди, като до момента на това потвърждение Кредиторът би могъл да не се съобразява с тях.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Потребителя са обект на защита по смисъла на действащото законодателство, в това число Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Кредиторът се задължава да не разпространява личните данни на Потребителя и да ги използва само в съответствие със съгласието на Потребителя и за предвидените от закона цели. „Изи финанс“ ЕООД е администратор на лични данни и прилага технически, и организационни мерки за защита на личните данни на клиентите си и кандидатите за кредит.

2. Потребителят дава съгласието си личните му данни, предоставени на Кредитора, да бъдат обект на обработка от страна на „Изи финанс“ ЕООД по смисъла на чл. 4, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, като Кредиторът има правото да обработва личните данни сам или чрез възлагане на обработващ данните.

 Данните се предоставят за целите по чл. 6, пар. 1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, като конкретните измерения на обработката са следните:


а) Целите на събирането и обработка на личните му данни, а именно: за идентификация и персонализация; за изпълнение на нормативните и регулаторни задължения на Кредитора по Закона за кредитните институции, Закона за мерките срещу изпирането на пари и по силата на другите нормативни актове, регламентиращи отношенията между „Изи финанс“ ЕООД като финансова институция и лицата, ползващи нейните продукти и услуги; за целите на всички дейности, свързани с: установяването на отношенията с клиентите, предлагането на финансовите продукти и услуги, преценка  на кредитоспособността на клиентите във връзка с  предоставяне на финансови продукти и услуги, сегментация на клиентската база; за целите на изпращане на поздравителни съобщения по повод празници от „Изи Финанс“ ЕООД до Потребителя; защитa на дейността на финансовата институция от участието в схеми за изпиране на пари или измами; установяване на данните за контакт с Потребителя; защита и обезпечавaнe на вземанията на Кредитора; за целите на управлението на финансовата институция и усъвършенстване на нейната политика;

б) Събирането и обработката да се извършва с или без използването на електронни и други автоматични средства;

в) Личните му данни могат да бъдат въвеждани в кредитни регистри, поддържани от финансовата институция или от други администратори, личните му данни могат да бъдат предоставяни на лица, които по силата на договор извършват услуги на финансовата институция, свързани с нейното информационно обслужване или с изпълнение на каквато и да било финансова операция, по която Потребителят е страна, с предлагането и търговията с продуктите и услугите й, с маркетинга и рекламата на финансовите продукти и услуги, с правната защита на финансовата институция, със събирането на вземанията й, за целите на анализи и прогнози, пазарни проучвания, предлагане и предоставяне на финансови продукти и услуги, изпращане на информация за предлагането на нови продукти и услуги, за отстъпки и специални оферти, както и когато това се изисква за спазване на нормативни задължения, а също и на съответните лица по смисъла на чл. 6, пар. 1, б. “е” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета , като се има предвид, че предоставянето на личните му данни на тези институции може да доведе до тяхното прехвърляне и в страни, които не са членки на ЕС, но при условие, че степента на защита у тях е не по-малка от тази в ЕС.

3. Чрез настоящите Общи условия финансовата институция информира Потребителя за правата му по повод обработването на личните му данни, които се намират в глава III от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета. Поради техния обем те не могат изцяло да изложат в настоящите Общи условия. 

(2) Независимо от горното, поради особената им значимост се обръща внимание на Потребителя за правото му на коригиране на лични данни и правото му на изтриване на лични данни съдържащи се в чл. 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и Съвета.

4. Предоставянето на личните данни има доброволен характер. Отказът от предоставяне на лични данни може да има за последица отказ от страна на Кредитора да приеме и обработи искането на Потребителя за предоставяне на кредит.

5. Предоставеното от Потребителя при кандидатстването му за кредит съгласие за обработване на личните му данни включва и съгласието да получава на посочените електронна поща и мобилен телефон изявления и документи от Кредитора във връзка с настоящия или друг договор между страните, или по повод кандидатстване за сключване на договор с Кредитора до тогава, докато няма правно основание за унищожаване на тези лични данни или Потребителят не оттегли съгласието си за обработване на личните му данни в случай, че няма правно основание и/ или законен интерес на Кредитора обработването на тези данни да продължи. В този смисъл Потребителят е изразил съгласие Кредиторът да изпраща на посочената електронна поща: Стандартен европейски формуляр при бъдещи кандидатствания за паричен заем, Общи условия към договори за кредит, сключвани от „Изи Финанс“ ЕООД, погасителен план, уведомление за обявяване на предсрочна изискуемост, писма за забавени вноски, покани за плащане, както и всякакви други изявления и документи при, по повод или във връзка с настоящия и бъдещи договори за кредит между страните.

 

X. ТЪРГОВСКИ И ПОЗДРАВИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. Потребителят дава съгласие финансовата институция да му изпраща по електронен път съобщения с рекламно и промоционално съдържание - email-и и рекламни SMS-и, представящи пряко или косвено продуктите, услугите или репутацията на финансовата институция.

2. Потребителят дава съгласие финансовата инстиуция да му изпраща по електронен път лични поздравителни съобщения от нетърговски характер по повод празници по email и чрез SMS-съобщения.

3. Потребителят има право да оттегли съгласието си по настоящия раздел – по т. 1 и/или по т. 2 по-горе по всяко време с изрично писмено уведомление, отправено до „Изи Финанс“ ЕООД.

XIОТГОВОРНОСТ

1. Потребителят носи отговорност за вредите, които Кредиторът е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна или невярна информация или неспазване на разпоредбите на Договора.

2. Кредиторът не носи отговорност за вредите, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.

3. Кредиторът не носи отговорност за вреди, причинени от проблеми с дейността на телекомуникационните компании или доставчиците на услуги.

 

XII. КОНТРОЛ

Контролът върху финансовите институции, предоставящи кредити, се осъществява от Българската народна банка и от Комисията за защита на потребителите, а по отношение на защитата на личните данни надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

XIIIИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

          1.Конкретните условия, уредени в индивидуалния Договор за предоставяне на кредит, могат да се изменят с подписването на анекс към договора между страните.       

2.    Сключеният Договор за предоставяне на кредит се прекратява:

а/ при изтичане на неговия срок и изпълнение на задълженията от страните;

б/ по взаимно писмено съгласие на страните;

          в/ при смърт без правоприемство или прекратяване на юридическото лице без  правоприемство;

          г/ едностранно от Потребителя съобразно  разпоредбите на закона и договора;

          д/ едностранно от Кредитора, ако Потребителят е посочил виновно неистински, неверни или неактуални данни, или обстоятелства във връзка с кандидатстването за кредит, сключването на договора за предоставяне на кредит и неговото изпълнение или в случай, че Потребителят виновно не е информирал своевременно за настъпили промени в тези данни или обстоятелства, или за настъпили нови данни или обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на договора;

         е/ при форсмажорно обстоятелство, което прави невъзможно изпълнението на договора.

3. При смърт на Потребителя, Кредиторът може едностранно да прекрати договора и да иска реално изпълнение от наследниците на Потребителя.

 

XIVКОМУНИКАЦИЯ

1. Финансовата институция ще изпраща всички пощенски пратки до постоянния адрес или адреса за кореспонденция на Потребителя, посочен от него в договора за кредит. Всички доставени до този адрес съобщения ще се считат редовно получени. Кредиторът не носи отговорност за вредите, които Потребителят може да претърпи от несвоевременното уведомяване за промяна на адреса.

2. Потребителят е длъжен да запази всички документи, изпратени му от Кредитора на хартиен или друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението по договора. Ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение, страните се съгласяват, че екземплярът на Потребителя ще се съхранява от Кредитора и Потребителят има право винаги в рамките на работното време да получи от офиса на Кредитора, а когато договорът е сключен от Кредитен посредник – и от офиса на последния, екземпляр от съответното електронно изявление или документ на хартия.

3. Всички изпратени електронни изявления и документи в персоналния акаунт на потребителя на сайта, поддържан от Кредитора, както и получените на посочената от Потребителя електронна поща при реда и условията на тези Общи условия, ще се считат за узнати от Потребителя в деня на получаването им. Потребителят е длъжен да осигури възможност за получаване на електронни изявления и документи на посочената електронна поща. Ако недоставянетона електронно изявление или документ в електронната поща на Потребителя се дължи на неизпълнение на задължението му по предходното изречение, страните се съгласяват, че това електронно изявление или документ се счита за надлежно узнато от Потребителя в деня на изпращането му.

4. Адресът за кореспонденция и данните за контакт с „Изи финанс“ ЕООД са следните: гр. София, ул. Балша 17, ап. 1, партер; ел. поща: info@minizaem.bg, телефони: 0700 100 76; 0896 86 57 96, като работното време на финансовата инстиуция е от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 часа. При промяна на горепосочения адрес, Кредиторът се задължава да актуализира Общите условия, в срок до 2 (два)днии да публикува информацията на сайта.

 

XVДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Р България, което заменя българския лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, задължението или остатъкът по ползвания кредит да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

2. Възникналите между страните спорове се решават чрез преговори и по взаимно съгласие на страните. При непостигане на такова, могат да бъдат сезирани помирителните комисии, създадени по Закона за защита на потребителите, както и спорът да бъде отнесен до компетентния съд в Р България.

3. За неуредените в настоящите Общи условия – въпроси, се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са неразделна част от сключения Договор за предоставяне на кредит с „Изи Финанс“ ЕООД.

 

гр. София                                                                    

20.12.2021 г.                                                                  

 

Приел: Борислав Иванов Николчев                                       

Управител на «Изи Финанс» ЕООД

 

Избери сума до лв.
лв.
Избери период? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
Свържете се с нас
0700 100 76
Работно време

Понеделник – Петък

от 9.00 до 18.00 часа

Събота - от 10 до 14 ч.

Неделя - почивен ден