Централен кредитен регистър - какво е това и какво трябва да знаем

24.04.2019

 

  

Без значение дали кандидатствате за кредит от банкова институция или от кредитна компания за бързи кредити, в момента, в който подадете заявлението си, кредитното ви досие ще бъде проверено в Централния кредитен регистър (ЦКР).

Какво представлява този регистър?

Най-общо казано, ЦКР представлява информационна система към БНБ (Българска Народна Банка). В тази база данни се съхранява информация за всички лица, които са  усвоили заеми на територията на страната. Така всеки, който е усвоил кредит, било от банкова институция или небанкова финансова институция има свое кредитно досие, което се съхранява в Централният кредитен регистър.

Защо е необходим ЦКР?

Противно на ширещото се мнение сред обществото, ЦКР не е нещо лошо, което е създадено да утежнява положението на потребителите, напротив. Централния кредитен регистър има за цел да сведе до минимум кредитния риск, ограничавайки възможно най-много лошите кредити и подобрявайки бизнес климата в страната.

С други думи, ЦКР представлява добре работещ механизъм, чрез който държавата се грижи да сведе до минимум рисковите ситуации, които биха могли да доведат до фалити и съответно до дестабилизация на финансовия пазар у нас.

Каква е информацията, която се съдържа в кредитното досие?

Кредитното досие и кредитната история на всеки кредитоискател съдържа актуална информация за броя и вида кредит/и, които има към момента, както и размера на сумите, които са дължими към различните финансови институции. Кредитната история съдържа информация за редовността на плащанията за отминали периоди на изплатени и текущи кредити.

Кой подава информацията към Централния кредитен регистър?

Всички банкови институции и небанкови финансови организации в страната са задължени да подават регулярно тази информация към ЦКР. Тази информация се съхранява за период от 5 години, след което се заличава от кредитния регистър.

Кой може да провери тази информация?

*кредитополучателите след подаване на заявление в ЦКР;

*Българската Народна Банка;

*Банкови и небанкови институции;

В момента, в който потребител потърси заем от банкова институция или кредитна компания, неговото кредитно досие бива проверена и въз основа на това му бива отпуснат или не кредит.

Проверката се извършва по определен ред и в зависимост от наложените законови изисквания.

Защо е важно да имате чисто кредитно досие?

Ако сте били коректни платци и не сте просрочвали задължения, информацията, която се съхранява в ЦКР е добра и след проверка от страна на кредитните институции ще по- вероятно да ви бъде отпуснат кредит. Ще имате и много по-голям избор на финансови институции, от които да изтеглите кредит.

Какво е лошо кредитно досие?

Това понятие е много широко, но най-общо казано означава, че кредитоискателят е бил некоректен под една или друга форма при обслужването на кредита си. Съществуват различни степени на влошена кредитна история - от случайно допуснато просрочие в рамките на 30 дни, до по- сериозни закъснения от  180 или 360 дни.

Можете ли да получите кредит, ако имате необслужвани кредити?

По принцип, нито банките, нито кредитните компании поемат рискове, отпускайки заем на потребители с много лошо кредитно досие. Разбира се, има и единични случаи, при които някоя небанкова кредитна институция може все пак да се реши на тази стъпка, но дори  и да се случи, условията по кредита ще са доста по-неблагоприятни за вас.

Можете ли да изчистите лошото си кредитно досие?

Много хора смятат, че ако погасят всичките си задължения по кредитите, досието им в ЦКР веднага ще се изчисти. За съжаление това няма как да се случи, тъй като данните се съхраняват за период от 5 години и едва това кредитната история се заличава.