П Р О М О Ц И О Н А Л Н И     У С Л О В И Я

17.06.2019„Изи Финанс“ EООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201196810, със седалище и адрес на управление  гр. София, ул. “Балша“ № 17.


В настоящия документ се съдържат изчерпателно изброени всички промоционални условия, предоставяни от дружеството. Същите са класифицирани по вид и подвид кредит като са описани условията, на които следва да отговаря потребителят, за да се възползва от промоционалните условия. Те са както следва: 


I. По кредит „бърз до заплата“:


1. Отстъпка за изплатен кредит

При изплащане на падежната дата или при предсрочно изплащане на всеки кредит за до 01.06.2020г. , потребителят получава право на  отстъпка за следващ усвоен кредит в размер на 1.00% от неустойката при липса на обезпечение. Отстъпката се начислява след постъпване на искане за  кредит “бърз до заплата”, като се натрупва в размер до 20.00 % от неустойката. Натрупаната до момента отстъпка се губи, в случай на забава вследствие погасяване на кредит до заплата за повече от 90 дни.


2.  Отстъпка за първи усвоен кредит

При първи усвоен бърз кредит до заплата за периода от 18.06.2019 г. до 15.09.2019 г.  се начислява отстъпка в размер на 50.00 % от неустойката при липса на обезпечение.3. Отстъпка за първи усвоен безлихвен кредит

При първи усвоен безлихвен бърз кредит  до заплата за периода от 10.02.2019 г. до 17.06.2019 г. се начислява отстъпка в размер на цялата неустойката при липса за обезпечение и целия размер на договорната лихва.


II. По кредит „бърз на вноски“:


1. Отстъпка за изплатен кредит

При изплащане на падежната дата или при предсрочно погасяване на всеки кредит за периода до 01.06.2020г., който е ползван поне 30 дни, потребителят получава право на  отстъпка при следващия усвоен кредит в размер на 1.00 % от неустойката при липса на обезпечение. В случай, че налице липсват основания за начисляване на неустойката, то отстъпката важи за договорната лихва. Същата се начислява при постъпване на заявка за следващ кредит “бърз на вноски” като се натрупва в размер до 10.00 % от неустойката.Натрупаната до момента отстъпка, се губи, в случай на забава при погасяване на кредита за повече от 90 дни. В този случай натрупването на отстъпка по следващия кредит ще започне от 0 %.


III. Персонални отстъпки за потребители, които има профил

За потребители, които имат профил на платформата minizaem.bg се предвиждат персонални условия. Същите се изпращат на клиента посредством sms или имейл. Промоционални условия са предвидени за потребители, кандидатстващи за кредити: „бърз до заплата“ и „бърз на вноски“. Отстъпката е до 30% от неустойката при липса на обезпечение, в зависимост от кампанията. Срока на валидност на промоционалните условия се съдържа в текстовото съобщение, което се изпраща на потребителя. Отстъпките се начисляват след постъпване на искане за кредит.