Опрощаване на такси и неустойки на засегнатите от извънредното положение

27.03.2020

     


 Уважаеми Потребители,


    Отчитаме, че всички преминаваме през труден период. Съобразявайки се с това обстоятелство и за да Ви  подпомогнем в този момент, предлагаме следните изменения в кредитната ни политика за най-уязвимите от Вас, а  именно:

    I. За тези от Вас, чийто кредити, които са просрочени в периода след обявяване на извънредното положение - на и  след 13.03.2020г. и същевременно са съкратени, пуснати в неплатен отпуск за повече от 20 дни или упражняващи  свободна професия , както и на членовете на Вашите домакинства.

         1/ При изплащане изцяло на усвоен кредит до заплата се заплащат само главницата и договорната лихва. Други  такси и неустойки, както и лихва за забава се опрощават.

         2/ При погасяване на месечна вноска по кредит с повече от една вноска, следва да заплатите само главница и договорна лихва. Други такси и неустойки, както и лихва за забава се опрощават.

         3/ Ако заплатите изцяло вече усвоен кредит дължите само главница и договорна лихва. Други неплатени такси и неустойки, както и лихва за забава се опрощават.


    II. За тези от Вас, чийто кредити са просрочени преди обявяване на извънредното положение - преди 13.03.2020г.,  независимо от други обстоятелства, предлагаме следното:

        1/ При възможност за цялостно изплащане на кредита дължите само главницата, договорната лихвата по  кредита и половината от неустойката. Не ви се начисляват допълнителни такси и лихва за забава.

        2/ В случай, че не може да погасите изцяло кредита, но започнете да извършвате ежемесечни вноски по него, в  размер от поне 50.00 лв., то няма да бъдете притеснявани по телефона и срещу Вас няма да се предприемат съдебни  действия. Периода на този гратисен период е до 01.06.2020г.. След това по Ваше искане и след индивидуална  преценка* може да се преструктурира кредита.


    Гореописаните облекчения по т. I и т. II, 1/ са валидни до 30.05.2020г..След неговото приключване, се дължи  съобразно договора за кредит или при наличие на други допълнителни споразумения.

    За да няма злоупотреби, доказването, че принадлежите към уязвимите групи по т. I става чрез предоставяне на  съответен документ, сред които:

  • Документ от работодател: 1/ за пускане в неплатен отпуск - изрично следва да е отбелязан срока на отпуска; 2/ за прекратяване на трудовото правоотношение;
  • Документ от НОИ: при прекратяване на трудовото правоотношение, в случай, че не разполагате с такъв от работодател;
  • За свободните професии: съответният документ от съответната съсловна организация , в която сте вписани, като упражняващо свободна професия лице;
  • Документ доказващ, че принадлежите към домакинство на лице от горепосочените групи: удостоверение за сключен граждански брак (ако Ви е съпруг), удостоверение за раждане (ако Ви е родител или дете) и др..

 Естествено, може да предоставите и друг документ, стига да е годен да докаже съответните обстоятелства по т. I.
            Моля, да имате предвид, че без предоставяне на съответното доказателство, не може да се възползвате от  облекчените условия за погасяване по т. I.


 *Индивидуалната преценка за преструктуриране при минимални вноски ще се извършва на база следните критерии - размер на вноската, редовност на вноската, финансово състояние след приключване на извънредното положение, други обстоятелства, които клиента изложи, ще се преценяват дали са относими.