Общи Условия

          

ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Настоящите Общи условия са неразделна част от  договорите за предоставяне на кредит от разстояние, сключвани от „Изи Финанс“ ЕООД.

 

ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Договорът за предоставяне на кредит от разстояние(наричан по-долу за краткост „Договор/а“, „Договор/а за кредит“ или „Договор/а за предоставяне на кредит“)е договор, сключен между Кредитора и Потребителя, като част от система за предоставяне на кредити от разстояние, организирана от Кредитора, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние.

Потребителможе да бъде всяко дееспособно физическо лице с местожителство в рамките на Република България, което като страна по договора за предоставяне на кредит от разстояние действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Кредиторът е юридическо лице - финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции, което в рамките на своята търговска или професионална дейност сключва с Потребител договор за предоставяне на кредит от разстояние.

 

Кредитният посредник е оторизирано от Кредитора лице, което има право да го представлява за следното:

1.     Предоставяне на кредит от 100  лв. (сто  лева) до 2500лв. (две хиляди и петстотин лева), съгласно настоящите Общи условия.

2.     Подписване на договор за предоставяне на кредит съгласно т. 1 по-горе от името на Кредитора с Потребителя.

 

ДАННИ ЗА КРЕДИТОРА, ПРЕДОСТАВЯЩ КРЕДИТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Кредитор: „Изи Финанс“ ЕООД, седалище: гр. София, ул. Балша 17, ап. 1, партер; адрес за корeспонденция: гр. София, ул. Балша 17, ап. 1, партер, ЕИК 201196810; основен предмет на търговска дейност:предоставяне на кредити на основание чл. 3, ал. 1 т. 3 от ЗКИ, вписано  в регистъра на финансовите институции към Българска Народна Банка под номер BGR00211.

 

Финансов регулатор: Българска Народна Банка, с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 - органът, който осъществява надзор върху финансовите институции.

 

 

 

РАЗМЕР НА ПРЕДОСТАВЯНИЯ КРЕДИТ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Размерите на предоставяните кредити от разстояние са, както следва:

·       Кредит „Бърз до заплата” от 50 лв. (петдесет лева) до 500 лв. (петстотин лева);

·       Кредит „Бърз на вноски”  от 200 лв.(двеста лева) до 2500 лв. (две хиляди  и петстотин лева);

·       Кредит „Рефинанс“от 200 лв. (двеста лева) до 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева);

Всяко лице може да кандидатства за кредит, но ще бъде одобрено само за този размер на кредита, който отговаря на кредитоспособността на кандидата.

Кредитът се предоставя и се изплаща единствено в български левове.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТИ „БЪРЗ ДО ЗАПЛАТА” И  „БЪРЗ НА ВНОСКИ”

 

Кандидатстването за кредит се извършва, като кандидатът посети уебсайт  www.minizaem.bg или www.easyfinance.bg (Сайта), избира типа кредит, размера на сумата,  както и срокa, за който кредитът ще се връща. Избирането става от главната страница на Сайта с натискането на бутон „Вземи сега“. В този момент кандидатът получава предварителна информация относно  сумата, периода, датата на получаване, лихвата, падежа на кредита, за който се кандидатства.

 

За определяне кредитоспособността на кандидатстващия за кредит от разстояние, същият попълва въпросника, публикуван на Сайта. Всеки, който кандидатства за първи път през Сайта, натиска бутон „Напред“, а кандидатите, които имат предишна регистрация в Сайта, натискат бутон „Вход“.

 

Автоматично, след натискането на бутон „Напред“, се генерира въпросник със задължителни полета, отбелязани със знака звезда („ * “) и незадължителни полета. Въпросникът е разделен на стъпки, като потвърждаването на всяка става с натискането на бутон „Напред“.

 

Кандидатът следва да попълни всички задължителни полета, отбелязани със знака звезда („ * “), като носи отговорност за верността на предоставената лична информация.

 

С попълването на въпросника и натискане на бутона „Напред“,кандидатът изпраща своето изрично, предварително искане за предоставяне на кредит от разстояние, както и молбата за кредит, която ще бъде разгледана.

 

 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ – НАРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО

 

До 30 (тридесет) минути от изпращането на попълнения на Сайта въпросник, изричното предварително искане за предоставяне на кредит от разстояние и молбата за кредит, кандидатът получава писмо на електронната си поща (посочена от него във въпросника), с което бива уведомен, дали е одобрен или не за отпускане на кредит от разстояние.

 

Ако кандидатът не бъде одобрен за отпускане на кредит, „Изи Финанс“ ЕООД не е длъжно да излага мотиви за отказа.

 

Ако кандидатът бъде одобрен, заедно с уведомлението за това, получава на електронната поща (посочена от него във въпросника): преддоговорна информация във формата на Стандартен европейски формуляр; проект на индивидуалния договор за предоставяне на кредит от разстояние, действащите Общи условия – неразделна част от договора, а така също  линк към Сайта, където на специално обозначено място кандидатът потвърждава изрично сключването на Договора за предоставяне на кредит от разстояние, заедно с Общите условия - неразделна част от него и Стандартния европейски формуляр, като при това следва правилно да попълни цифровия код, изпратен му от „Изи Финанс“ ЕООД под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който е предоставил при кандидатстването си за кредит.

 

След като кандидатът потвърди, че е запознат и приема Договора за предоставяне на кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр, в сила към момента на сключване на Договора, Договорът за предоставяне на кредит между Потребителя и „Изи Финанс“ ЕООД се счита сключен.

 

Правилното въвеждане на цифровия код, което се извършва при потвърждаване сключването на Договора за предоставяне на кредит, заедно с общите условия и Стандартния европейски формуляр, трябва да стане в рамките на 72 часа от изпращането му като кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, предоставен от кандидата. След изтичането на този срок, „Изи Финанс“ ЕООД има право да се откаже от сключването на Договора за предоставяне на кредит, като уведоми за това кандидата на предоставената електронна поща.

 

Ако цифровият код, който следва да се въведе при потвърждаване сключването на Договора за предоставяне на кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр – не е въведен или не е въведен правилно, счита се, че няма сключен Договор за предоставяне на кредит между кандидата за кредит и „Изи Финанс“ ЕООД. В този случай кандидатът губи правото си да получи кредита, за който е одобрен. Това не го лишава от правото да кандидатства наново.

Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние(електронна поща, уебсайт и телефон), като Договорът за предоставяне на кредит се сключва във формата на електронен документ при условията и реда на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за потребителски кредит, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за задълженията и договорите, Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Със сключването на договора за предоставяне на кредит от разстояние, Потребителят се съгласява изпълнението на финансовата услуга да започне веднага.

 

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора, Кредиторът изпраща на Потребителя електронно писмо, с което го уведомява, че паричните средства са преведени или по посочената от него банкова сметка, или на каса в офис на Изи Пей АД, както и предоставя следната информация: относно платеца, стойността на платежната операция в лева и датата на  плащането.

 

В случаите, когато Кредиторът използва телефон като средство за гласова комуникация от разстояние, той спазва изискванията на чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и на специалните разпоредби на чл. 5  от Закона за потребителския кредит относно предоставяне на необходимата информация по кредита.

 

Два дни преди настъпване на падежа, Потребителят бива уведомен с електронно писмо на посочената от него електронна поща, че срокът му за връщане на паричната сума по кредита изтича.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ „РЕФИНАНС”

 

Потребители, които имат усвоен кредит „Бърз до заплата” или „Бърз на вноски”,  могат да кандидатстват за кредит „Рефинанс”. С главницата по новия кредит Кредиторът погасява текущия кредит на Потребителя. В случай, че сумата й е по-голяма, разликата се превежда на Потребителя.

 

С натискане на бутон "Молба за Рефинансиране”, Потребителят изпраща своето изрично, предварително искане за предоставяне на кредит „Рефинансиране”и избира сумата, и срока.

 

В случай, че Кредиторът одобри исканeто за нов кредит, изпраща на електронната поща на Потребителя преддоговорна информация във формата на Стандартен европейски формуляр, проект на индивидуален договор за предоставяне на кредит от разстояние, действащите Общи условия – неразделна част от договора, а така също линк към Сайта, където на специално обозначено място кандидатът потвърждава изрично сключването на Договора за предоставяне на кредит от разстояние, заедно с Общите условия - неразделна част от него и Стандартния европейски формуляр, като при това следва правилно да попълни цифровия код, изпратен му от „Изи Финанс“ ЕООД под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който е предоставил при кандидатстването си за кредит.

 

 

За сключването на договора се прилагат изцяло условията и реда в настоящите Общи условия, раздел „Подписване на договора и Общите условия – неразделна част от него“.

 

Кандидатът трябва да сключи договора за кредит „Рефинансиране“ в срок до 24 часа от получаване на договора и Общите условия. Ако не подпише същите в горепосочения срок, кандидатът губи правото си да получи кредита, за който е одобрен.

 

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора за кредит „Рефинансиране“, Кредиторът изпраща на Потребителя електронно писмо, с което го уведомява, че погасява текущото задължение на Потребителя, а разликата между двата кредита се изплаща по посочения от Потребителя начин: по банкова сметка или на каса в офис на Изи Пей АД.

                             

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ ЧРЕЗ КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК

 

Кандидатът заявява искане за кредит в офис на Кредитния посредник, с който Кредиторът има сключен договор за предоставяне на услугите, съгласно тези Общи условия. Упълномощено лице на Кредитния посредник попълва данните, диктувани от кандидата в онлайн форма на Сайта.

 

Кандидатът за кредит се запознава с преддоговорната информация във формата на стандартен европейски формуляр и настоящите Общи условия. Ако се съгласи с тях, кандидатът удостоверява съгласието си, като подписва Общите условия на всяка страница. Подписва също декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани и използвани за определяне на неговата кредитоспособност и предоставя на упълномощеното лице личната си карта, за да се копира и направи справка на данните, които са попълнени в онлайн искането за кредит. Кандидатът полага подписа си върху копието на личната си карта, под саморъчно написан текст: „Вярно с оригинала.“, Дата и подпис.

 

До 30 (тридесет) минути от изпращането на искането, кандидатът за кредит получава обаждане или текстово съобщение (смс) на мобилния телефон, посочен в искането, с което бива уведомен дали е одобрен или не за отпускане на кредит.

 

Ако кандидатът получи одобрение за искането си, същият следва да посети офиса на Кредитния посредник, в който е подал искането, където му се предоставя индивидуалния договор за предоставяне на кредит от разстояние, както и действащите Общи условия – за подпис на всяка страница.

 

С подписването на договора, Потребителят декларира, че е запознат с условията му и се задължава да спазва разпоредбите му. Със сключването на Договора за предоставяне на кредит, Потребителят се съгласява изпълнението на финансовата услуга да започне веднага.

 

До 30 (тридесет)минути от сключване на договора, Кредиторът превежда сумата на Потребителя по банкова му сметка, или на каса в офис на Изи Пей АД .

 

При желание Потребителят може да получи достъп до личния си профил (акаунт) на Сайта. За целта  подава молба в свободен текст, като изпраща сканирано копие на електронен адрес: ct@minizaem.bg.

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Потребителят се задължава да върне на Кредитора в срок цялата дължима по кредита сума, в едно с дължимите лихви, както и неустойки, ако такива се начисляват съгласно уговореното в индивидуалния Договор за предоставяне на кредит от разстояние.

 

Потребителят се задължава да актуализира личната информация, въведена във въпросника в срок от 1 (един)ден от настъпване на промяната, чрез изпращане насъответната информация по факс или електронна поща до Кредитора. При всяко ново кандидатстване Потребителят е длъжен да актуализира информацията в личния си профил.

През целия срок на действие на договора Потребителят има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с „Изи Финанс“ ЕООД съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на индивидуалния Договор за предоставяне на кредит от разстояние и  настоящите Общи условия.

По всяко време Потребителят може да получи информация относно дължимите или платените вноски по кредита. Тази информация се намира в индивидуалния профил на Потребителя в Сайта.

 

При възникнали въпроси относно Общите условия и Договора за предоставяне на кредит от разстояние, Потребителят може да получи необходимата информация на телефон: 0700 100 76.

Потребителят има право да подава жалби до Комисията за защита на потребителите при наличие на закононарушения относно Договора за предоставяне на кредит от разстояние.

 

При възникнали спорове между Потребителя и Кредитора може да се сезират помирителните комисии, създадени по Закона за защита на потребителите.

 

Със сключването на Договора за предоставяне на кредит от разстояние, Потребителят декларира, че е запознат с разпоредбите на чл. 19 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)и безусловно се съгласява да предостави личните си данни на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

 

С приемането на настоящите Общи условия чрез подписването им Потребителят потвърждава, че:

  1. Е предоставил на Кредитора цялата действителна информация за своето икономическо   положение.

  2. Е съгласен Кредиторът да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по имейл или по факс, в случай, че последният се усъмни в истинността на  предоставените от Потребителя данни.

  3. Е декларирал, че е съгласен Кредиторът да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания.

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА

 

Кредиторът се задължава да уведоми Потребителя, след като преведе по договорения начин сумата на кредита.

 

Кредиторът има право да изисква изплащане на вноските по кредита в срок и съобразно разпоредбите на индивидуалния Договор за предоставяне на кредит от разстояние.

 

Кредиторът има право да прехвърли вземането си по Договора за предоставяне на кредит от разстояние на трето лице, да го заложи по реда на Закона за особените залози, както и да предприема всякакви законови действия за събирането му.

 

Кредиторът има право да прехвърля вземането си по Договора за предоставяне на кредит от разстояние на трето лице и да предостави за обработване личните данни на Потребителя, когато обработването е необходимо за задължения по договор, по който Потребителят, за когото се отнасят данните, е страна по Договора. Отношенията между Кредитора, който е администратор на лични данни по ЗЗЛД и обработващият личните данни се уреждат с писмен договор, нормативен акт или с друг акт на администратора, в който се определя обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните.

 

 

Кредиторът може да изпраща на Потребителя електронни съобщения за размера на задължението, падежа  и/или забавата.

 

Кредиторът е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

 

 

 

СРОК И РАЗМЕР НА КРЕДИТА

 

Всеки Потребител при кандидатстването има право сам да заяви срока за връщане на кредита съобразно разпоредбите на настоящите Общи условия.

 

Детайлите по условията на предоставения кредит, както и съответният погасителен план се

описват подробно в Договора за предоставяне на кредит.

Кредит „Бърз до заплата” с размер от 50 лв. до 500 лв. се  предоставя за срок до 30 дни.  Потребителят дължи еднократно изплащане на цялата главница заедно с лихвата за ползване на кредита.

 

Кредит „Бърз на вноски” с размер от 200 лв. до 2500 лв. се предоставя на вноски през 30 дни за максимален срок за изплащане до 720 дни. Погасителните вноски са описани в погасителния план в договора.

 

Всеки кандидат за получаване на кредит може по всяко време сам да провери дължимата обща цена на финансовата услуга, като използва калкулатора, намиращ се на главната страница на Сайта.

 

 

 

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

 

Ако Потребителят желае да погаси предсрочно кредита си, следва да заяви това, като влезе в профила си (акаунт) на Сайта,  натисне бутона „Предсрочно погасяване“, и избере датата за предсрочното погасяване. Автоматичната система на Сайта преизчислява дължимата сума съобразно новия падеж. В сумата за плащане не се включват такси за предсрочно погасяване, както и лихви за периода, за който кредитът не е ползван. Включва се съразмерно намален спрямо датата на предсрочно погасяване размер на неустойката по чл. 3, ал. 2 от договора.

 

В случай, че Потребителят не погаси предсрочно кредита на заявения по горния начин падеж, разпоредбите на Договора за кредит продължават действието си.

 

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА КРЕДИТА

 

 Потребителят се задължава да плати предоставения му кредит на падежа, като преведе дължимата сума по някоя  от посочените по-долу банкови сметка (в лева):

 

Юробанк И Еф Джи България                                   Микросметка  ИЗИ ПЕЙ АД

IBAN: BG52BPBI79421016402301                            КИН:  0918884837                                                                                   

BIC: BPBIBGSF                                                           

 

Първа Инвестиционна Банка                                     Централна Кооперативна банка

IBAN: BG33FINV91501014892587                            IBAN: BG85CECB979010C4921200

BIC: FINVBGSF                                                           BIC: CECBBGSF                                                    

 

 

Обединена Българска Банка                                       Уникредит Булбанк

IBAN: BG11UBBS80021044196330                           IBAN: BG11UNCR70001520045938

BIC: UBBSBGSF                                                          BIC: UNCRBGSF

 

ДСК                                                                              Райфайзен Банк

IBAN: BG06STSA93000019290663                           IBAN: BG16RZBB91551000941620

BIC: STSABGSF                                                          BIC: RZBBBGSF

 

 Титуляр на сметката: Изи Финанс ЕООД

 

 При изплащането на вноските по кредита, Потребителят трябва да посочва номера на индивидуалния Договор за предоставяне на кредит в основанието за плащане.

 

Всяко плащане се счита за извършено към момента на заверяване на банковата сметка на Кредитора с изплатената сума.

 

 Ако падежът настъпва на дата, която е обявена за национален празник или е официален почивен ден, то изплащането на задължението може да се извърши на първия следващ работен ден, като Потребителят не се счита за изпаднал в забава.

 

 Всяка сума, изплатена по сметка на Кредитора, но недостатъчна за погасяване изцяло на задължението, ще послужи за последователно намаляване на дължимите  лихва, неустойка – при основание за това съгласно договора, и главница.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ

 

 Сключеният индивидуален Договор за предоставяне на кредит от разстояние  се прекратява:

-        По взаимно писмено съгласие на страните;

-        При смърт без правоприемство или прекратяване на юридическото лице без  правоприемство;

-        Едностранно от Потребителя съобразно  разпоредбите на закона и договора;

-        Едностранно от Кредитора, ако Потребителят е посочил виновно неистински, неверни или неактуални  данни, или обстоятелства във връзка с кандидатстването за кредит, сключването на договора за предоставяне на кредит и неговото изпълнение или в случай, че Потребителят виновно не е информирал своевременно за настъпили промени в тези данни или обстоятелства, или за настъпили нови данни или обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху изпълнението на договора;

-        При форсмажорно обстоятелство, което прави невъзможно изпълнението на договора.

 

 При смърт на Потребителя, Кредиторът може едностранно да прекрати договора и да иска реално изпълнение от наследниците на Потребителя.

 

 Кредиторът има право:

-        Да се откаже от сключване на Договор за предоставяне на кредит от разстояние;

-        Да поиска предсрочно връщане на главницата, лихвите за ползване на  кредита, както и на неустойките, при основание за това съгласно договора, ако установи, че предоставените от кандидата данни са неверни или не са актуални и след като му укаже да отстрани нередовностите в предоставените данни в срок от 2 дни.

 

 Потребителят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за предоставяне на кредит от разстояние в срок от 14 (четиринадесет)дни от сключването му. Потребителят се задължава писмено да уведоми Кредитора за отказа от договора в уговорения срок. Уведомлението трябва да съдържа трите имена на Потребителя, номера на индивидуалния договор, дата на съставяне и подпис на съставителя.

 

 Потребителят не дължи заплащане на такси, лихви и неустойки, които не са изрично уредени в Договора за предоставяне на кредит от разстояние и настоящите Общи условия.

 

 При предсрочно погасяване на кредита от страна на Потребителя, Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита съобразно разпоредбите на закона.

 

 Кредиторът може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем, при наличието на едно или няколко от тези обстоятелства:

-        забава при изплащане на погасителна вноскaпо кредита, на част от нея или на друга дължима по договора сума с повече от 30дни;

-        в случаите на едностранно прекратяване на договора от страна на Кредитора.

 

ОТГОВОРНОСТ

 

 Потребителят носи отговорност за вредите, които Кредиторът е претърпял в следствие на предоставената от него непълна, неточна или невярна информация или неспазване на разпоредбите на Договора.

 

 Кредиторът не носи отговорност за вредите, причинени от настъпването на форсмажорни обстоятелства, които не е могъл да предвиди или предотврати.

 

 Кредиторът не носи отговорност за вреди, причинени от проблеми с дейността на телекомуникационните компании или доставчиците на услуги.

 

КОНТРОЛ

 

 Контролът върху финансовите институции, предоставящи кредити от разстояние, се осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от Българската Народна Банка.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българския лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизането в сила на тази промяна задължението или остатъкът по ползвания кредит да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

 

 С подписването на настоящите Общи условия, Потребителят заявява съгласието си да получава на посочените от него електронна поща и мобилен телефон, всякакви електронни изявления и документи от Кредитора, както във връзка с настоящия договор, така и при свои бъдещи кандидатствания и сключени договори за кредит при същия Кредитор. Потребителят възлага, а Кредиторът се задължава да изпраща на посочената електронна поща следните документи: Стандартен европейски формуляр при бъдещи кандидатствания за паричен заем, Общи условия към договори за кредит, сключвани от „Изи Финанс“ ЕООД, погасителен план, уведомление за обявяване на предсрочна изискуемост, писма за забавени вноски, покани за плащане, както и всякакви други изявления и документи при, по повод или във връзка с настоящия и бъдещи договори за кредит. Потребителят е длъжен да запази всички документи, изпратени му от Кредитора на хартиен или друг траен носител, както и да съхранява същите до приключване изпълнението по съответния договор. Ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение, страните се съгласяват, че екземплярът на Потребителя ще се съхранява от Кредитора и Потребителят има право винаги в рамките на работното време да получи от офиса на Кредитора, а когато договорът е сключен от Кредитен посредник – и от офиса на последния, екземпляр от съответното електронно изявление или документ на хартия.

 

 Всички изпратени електронни изявления и документи в персоналния акаунт на потребителя на Сайта, поддържан от Кредитора и описан в Общите условия – неразделна част от настоящия договор, както и получените на посочената от Потребителя електронна поща, ще се считат за узнати от Потребителя в деня на получаването им. Потребителят е длъжен да осигури непрекъсната възможност за получаване на електронни изявления и документи на посочената електронна поща. Ако недоставянетона електронно изявление или документ в електронната поща на Потребителя се дължи на неизпълнение на задължението му по предходното изречение, страните се съгласяват, че това електронно изявление или документ ще се счита за надлежно узнато от Потребителя в деня на изпращането му.

 

 Кредиторът има адрес за кореспонденция, посоченият в настоящите Общи условия, раздел „Данни за кредитора, предоставящ кредит от разстояние“,. При промяна на горепосочения адрес, Кредиторът се задължава да актуализира Общите условия, в срок до 2 (два)днии да публикува информацията на Сайта.

 

 Възникналите между страните спорове се решават чрез преговори и по взаимно съгласие на страните. При непостигане на такова, споровете ще се отнесат до компетентния съд в Република България.

 

 За неуредените в настоящите Общи условия – въпроси, се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.

 

 Настоящите Общи условия са неразделна част от сключения Договор за предоставяне на кредит от разстояние.

 

 

 

 

 

 

 гр. София                                                              Приел: Борислав Николчев                                                                     

 08.10.2017 г.                                                                                  /Управител/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Изберете сума до лв.
лв.
За колко време? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
За връзка с нас
0700 100 76
Работно време
Понеделник – Петък
от 9.00 до 18.00 часа
Събота - от 10 до 14 ч.
Неделя - почивен ден