Бързи кредити с лошо/независимо от ЦКР – какво трябва да знаем?

12.06.2020

 

Със сигурност сте чували, че банките и фирмите за бързи кредити, преди да отпуснат кредит, проверяват кандидатстващия за кредитната му история. Макар изразът да е „кредитна история“, всъщност фирмите пускат проверка за даденото лице в Централния кредитен регистър.  Колкото по-лошо ЦКР има, толкова по-нисък е шансът, то да получи кредита, за който кандидатства. Ако пък ЦКР-то му е добро, това означава, че кредиторите ще са по-уверени, че лицето е отговорно към собствените си финанси и ще погасява бъдещите си дългове, според уговорката и договора, който подписва. Нито една фирма не иска да отпусне средства, които няма да може да събере след това или пък събирайки ги, ще влоши финансовата ситуация на длъжника. Кредитите винаги се отпускат на лица, които ще имат бъдещата възможност да си изплащат вноските.


Кредитните оценки  се използват във всяка една държава в Европа и спрямо тях, местните кредитори вземат решение дали да финансират дадена идея и да помогнат при финансови затруднения. Спрямо кредитната оценка на едно лице може да се определи и точно какъв размер заем ще получи то, при какви условия, с каква лихва, за какъв период и др. Има много различни видове кредитни оценки и във всяка страна начинът, по който се смятат е различен, заради това ще се фокусираме само върху българският Централен кредитен регистър и какви данни пази той за българските кредитополучатели.


Финансовата отговорност и кредитният рейтинг


Макар повечето хора да свързват кредитният рейтинг само със спестявания, постъпленията в банковата им сметка и заемите, които теглят, той далеч не се изчерпва само с тези неща. В България терминът „кредитен рейтинг“ не се използва, но в повечето страни в Европа, той е причината човек да бъде одобрен за кредит или такъв да му бъде отказан.


Кредитният рейтинг се влияе и от неплатените и просрочени сметки. Ако лице има прекратени договори за абонаментни услуги без да е платило всичко докрай също се отразява на рейтинга. Изобщо всеки един признак, че даден човек е нередовен платец може да се окаже от значение, когато той кандидатства за кредит.


Финансовата отговорност не е лошо или страшно нещо. Тя предоставя сигурност и за двете страни при предоставянето на подобен род услуга. Събраната информация се използва само и единствено по предназначение.


Какво е кредитен рейтинг и какво е кредитна справка (добро/лошо ЦКР)?


Двете понятия са много близки, като термини, но въпреки това имат значителна разлика в значението си и информацията, която носят. Ще започнем с кредитният рейтинг. Ако гледаме от позицията на фирма за бързи кредити, то кредитният рейтинг на физическото лице, което кандидатства е важен критерий. Спрямо него, фирмата кредитор ще прецени, дали лицето ще има възможност да си изплаща вноските редовно. Как се образува кредитния рейтинг? Показвайки надеждността на даденият човек от финансова гледна точка е логично, този рейтинг да се прави на база на неговите активи - движими и недвижими. Освен това е от огромно значение и здравословното състояние на човека и неговата възраст. Ако лицето е в пенсионна възраст, то неговият кредитен рейтинг ще е по-нисък, от работещ 30 годишен човек. Това на практика означава, че отпускайки кредит на това лице, фирмата поема по-голям инвестиционен риск. Много често банките не желаят да отпускат кредити, защото кредитният рейтинг е нисък.


В европейските страни, кредитният рейтинг включва освен надеждността на лицето, неговото финансово състояние и кредитното му минало, всички заеми, плащания, активи и съдебни дела.


В България, кредитен рейтинг не се изготвя и не се използва. Фирмите за бързи кредити и банките използват нещо подобно, наречено кредитна справка (добро/лошо ЦКР).


Какво е кредитна справка и лошо ЦКР?


Кредитната справка предоставя малко по-тясна информация за лицето и по-точно за неговите кредити, минали и настоящи. Но тази справка не оценява цялостната финансова ситуация на човек. Справката включва вида на кредитите, които даден човек е теглил, размера им и колко от тях е покрил, както и дали е имал забавени плащания. Ако един кредитоискател има много закрити кредитни сметки, това ще се отрази в проверката му в ЦКР.


Кредитната справка разделя кредитите на няколко категории - редовно покривани, забавяни, просрочвани и такива, по които са заведени съдебни дела за събираемост. Дори даденото лице да е покрило кредит, по който е имал забавяния, това ще е отразено в ЦКР справката. Тези данни обхващат период от  5 години.


Като цяло кредитните справки показват, дали към сегашния момент лицето е задлъжняло и как се справя с покриването на дълговете си. Показват и каква сума остава да бъде изплатена, както и сумарно всички заеми в левове, които лицето е изтеглило. Показват и общата сума на месечните вноски, които лицето трябва да изплаща за кредити - това е много важно, защото не трябва тази сума да надхвърля 40% от доходите му.


Интересен момент е, че в кредитните справки се отбелязва и колко пъти лицето е кандидатствало за заем. Това се случва по следния начин: когато даден човек подаде молба за кредит, фирмата кредитор изпраща запитване към Централния кредитен регистър, че желае да получи кредитна справка за този човек. От Централният кредитен регистър пазят това запитване и така, когато лицето кандидатства в друга фирма за кредити, те получават информация за предишните му запитвания и знаят, че този човек е кандидатствал и на други места.


Всеки човек може да изиска справка, която да му покаже, дали дадена финансова институция е пускала запитване за кредитната му справка. Естествено, финансовите институции не го правят без разрешение от кредитоискателите. По този начин не се допускат никакви злоупотреби с личната информация на хората.


Всяко физическо лице може да провери дали има лошо ЦКР самостоятелно, стига да подаде молба към регистъра. Може да подаде молба и за проверка на друго лице, стига да има нотариално заверено пълномощно. Това е добър метод, един човек да провери сегашната си финансова ситуация, ако изпитва някакви съмнения, дали е длъжник, гарант или др.


Минизаем е кредитна институция, която отпуска заеми на хора с леко влошено ЦКР. Макар да са имали някакви препятствия в миналото и да не са можели да покриват задълженията си за някакъв период от време, Минизаем е благосклонна към предлагането на финансова помощ. Много често, тези хора се нуждаят от обединяване на кредитите си с лошо ЦКР или рефинансиране и един бърз кредит с добри условия може значително да подобри финансовата им нестабилност. Първата стъпка от уреждането на такива кредити е проверката на ЦКР, която да даде сигурност и на двете страни, че вземат правилното инвестиционно решение за следващите няколко месеца.